STATUT KLUBU CRUSADER RIDER

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Klub Motocyklowy o nazwie: "Crusader Rider" zwane dalej Klubem jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym zrzeszeniem, zawiązanym dla realizacji i propagowania ruchu motocyklowego, upowszechniania idei turystyki motocyklowej, przyczyniania się do zacierania podziałów w środowiskach motocyklowych, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania. Stowarzyszenie zrzesza również wszystkich przyjaciół Motocyklistów.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jego siedzibą jest miasto Sztum.
3. Miastami będącymi pod patronatem Klubu jest także miasto Malbork i Kwidzyn.
4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
5. Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Klub może współpracować z innymi podmiotami prowadzącymi podobną tematykę. Decyzję o przystąpieniu do stowarzyszenia, o których mowa wyżej – podejmuje Zarząd Klubu.
6. Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

 


II. Zasady Klubowe

1. Godło Klubu szanuj zawsze i wszędzie.
2. Koleżeństwo przede wszystkim.
3. Decyzje podejmujemy wspólnie jednogłośnie.
4. Pracujemy wspólnie.
5. Na zlotach zachowuj się godnie.
6. Szanuj motocyklistę na każdym sprzęcie.
7. Sprawy Klubu są zawsze sprawami Klubu.
8. Jedź z głową, bo to Twoje i innych życie.
9. Wywiązuj się ze zobowiązań wobec Klubu.
10. Na zlotach prezentuj swój Klub i region.

 


III. Cele klubowe

Celem funkcjonowania Crusader Rider jest:


- tworzenie więzi przyjaźni między motocyklistami i klubami motocyklowymi
- tworzenie pozytywnego wizerunku motocyklisty w społeczeństwie
- wymiana wiedzy i doświadczeń praktycznych związanych z użytkowaniem motocykla
- poszerzanie wiedzy technicznej o motocyklach
- prowadzenie i propagowanie działań zmierzających do ochrony przed niszczeniem pojazdów mających wartość zabytkową, w tym szczególnie  motocykli zabytkowych
- uprawianie i propagowanie turystyki motocyklowej
- promowanie walorów rekreacyjno – turystycznych regionu
- przestrzeganie i propagowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po drogach publicznych
- wspieranie członków Crusader Rider techniczne, prawnie i moralne


IV. Cele realizowane są poprzez:

- organizację spotkań klubowych, zlotów, wyjazdów oraz imprez okolicznościowych jak również uczestnictwo w nich na terenie kraju i za granicą
- współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu Crusader Rider
- nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów między klubami i stowarzyszeniami motocyklowymi
- promowanie szacunku dla prawa i porządku publicznego głównie w ruchu drogowym
- organizację i udział w akcjach dobroczynnych i charytatywnych
- prowadzenie działalności informacyjnej w mediach, między innymi poprzez utrzymywanie własnej strony internetowej oraz patronowanie forum internetowemu o tematyce motocyklowej


V. Przyjmowanie członków Klubu

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Klubu jest akceptacja i stosowanie się do Statutu Klubu.
2. Kandydata wprowadza członek Klubu poręczający za niego słowem.
3. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Klubu kandydat składa i na najbliższym zebraniu przedstawia do aprobaty członkom Klubu.
4. Wybór nowych członkow Klubu odbywa się poprzez głosowanie, jednogłośnie (wymagana obecność wszystkich Członków Zwyczajnych Klubu).
5. Od kandydata oczekujemy kultury osobistej,posiadania motocykla oraz uprawnień do kierowania nim oraz poczucie wspólnej pasji jakimi są motocykle i jazda nimi.
6. Nowo przyjęty ma obowiązek pokrycia kosztu zakupu koszulek klubowych oraz innych otrzymanych przedmiotów w barwach klubowych, po przyjęciu w poczet Crusader Rider.

 


VI. Rezygnacja z członkostwa w Klubie
1. Deklaracja o rezygnacji z członkostwa winna być złożona Zarządowi Klubu.
2. Każdy członek Klubu ma prawo do zawieszenia swojej działalności klubowej. Okres urlopowania i jego zasady określa Zarząd.

 


VII. Wydalenie członka Klubu
1. Członek Klubu nie przestrzegający postanowień niniejszego Statutu może być wydalony z Klubu na wniosek każdego członka Klubu, po głosowaniu jednogłośnie.
2. Zarząd ma prawo zawiesić w prawach członka każdego, kto narusza zasady Statutu na okres do najbliższego Walnego Zebrania członków Klubu.
3. Członkowie wydaleni mają obowiązek zdać Emblematy Klubowe.

 


VIII. EMBLEMATY KLUBOWE

Emblematem Klubu Motocyklowego Crusader Rider czarny krzyż państwa krzyżackiego umieszczony na białej tarczy. Nad tarczą oraz obok wymieniono miasta założycielskie: Sztum, Malbork, Kwidzyn. Miasta te łączy wspólna historia przynależności do Zakonu Krzyżackiego oraz region. U góry Emblematu oraz na dole umieszczono nazwę Klubu Crusader Rider z napisem we wstęgach. Całość Emblematu otacza otok biało-czerwony symbolizujący nasz patriotyzm.

Nazwa oraz znak graficzny Crusader Rider są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez zgody autora i Zarządu.

- każdy Członek Klubu po przyjęciu w poczet członków Klubu Crusader Rider otrzymuje emblematy klubowe
- emblemat klubowy w formie naszywki umieszczony jest na prawym ramieniu członka Klubu
- emblematy klubowe stanowią własność Klubu i podlegają zwrotowi po odejściu lub wykluczeniu z Klubu
- każdy Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia barw klubowych na wszelkich spotkaniach, wystąpieniach związanych z uczestnictwem w Klubie
- nie wolno odstępować osobom trzecim barw klubowych pod karą wykluczenia z Klubu, wyjątkiem są najbliżsi członkowie rodziny jeżdżący z nami jako "plecaczki"
- wszelkie inne emblematy muszą być konsultowane z Radą Klubu

 


IX. Prawa i obowiązki ogólne członków Crusader Rider

1. Każdy członek Crusader Rider zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Statutu.

2. Członek Klubu swoim postępowaniem nie może przynosić szkody dla wizerunku Klubu.

3. Członek Crusader Rider biorący udział w imprezach organizowanych przez Klub lub imprezach, w których Klub bierze udział, ponosi za siebie i swoje czyny całkowitą odpowiedzialność. W szczególności zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. 

4. Noszenie barw klubowych, przez osoby do tego uprawnione, w czasie imprez organizowanych przez Klub w których Klub bierze udział w sposób zorganizowany jest obowiązkowe.

5. Zabrania się na forum publicznym wychodzącym poza wewnętrzny krąg członków Crusader Rider, wyrażania w jakiejkolwiek formie negatywnych opinii dotyczących, innych członków Crusader Rider oraz działania na ich niekorzyść. 

6. Członkowie Klubu okazują sobie wzajemnie szacunek i uprzejmość.

7. W sytuacjach tego wymagających członkowie Crusader Rider zobowiązani są do wzajemnego wspierania się i udzielania sobie, w miarę swoich możliwości, wszelkiej pomocy.

 


X. Finanse Klubu

1. Działalność Klubu finansowana jest ze składek członkowskich.
2. Wysokość składek członkowskich ustalana jest na wiosennym zebraniu członków.
3. Składki członkowskie należy opłacać na bieżąco.